• Política de privacitat de dades

  • L'empresa Tintes Industriales Moix S.A. amb NIF A08211310 d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de https://tintsmoix.com sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d'aplicació en el tractament dels dades personals que siguin facilitades per l'usuari quan accedeix, usa i / o es registra en https://tintsmoix.com.

   Tintes Industriales Moix S.A. garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de medi físic o natural.

   Així mateix, Tintes Industriales Moix S.A. informa l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en què s'alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

   Registre de visites

   Tintes Industriales Moix S.A. comunica als usuaris de https://tintsmoix.com que l'adreça IP amb la que accedeix al servidor de https://tintsmoix.com, la data i hora de l'accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu log que serà objecte de tractament per part de Tintes Industriales Moix S.A. als efectes de comptabilitzar les visites que rep Tintes Industriales Moix S.A. així com per a la realització d'estadístiques.

   Registre d'usuaris

   Les dades personals dels usuaris sol·licitades en el registre d'usuaris de https://tintsmoix.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de Tintes Industriales Moix S.A..

   Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Tintes Industriales Moix S.A. o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

   En cas que l'usuari sigui menor d'edat, s'adverteix que ha d'obtenir l'autorització prèvia del major a càrrec del qual estigui per facilitar les dades personals que es sol·licitin. Tintes Industriales Moix S.A. s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

   La finalitat de la recollida i de el tractament de les dades personals sol·licitades en https://tintsmoix.com és:

   (1) la identificació de l'usuari amb el propòsit d'una atenció més personalitzada;

   (2) l'administració, l'estudi i la millora de l'oferta de serveis;

   (3) l'estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris; i

   (4) l'enviament d'informació tècnica, comercial i informativa sobre https://tintsmoix.com.

   El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, Tintes Industriales Moix S.A. ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l'usuari.

   Les dades personals facilitades a Tintes Industriales Moix S.A. no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part de la titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.

   En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, únicament és necessària una comunicació escrita a l'responsable de el fitxer en el domicili de Tintes Industriales Moix S.A.. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la tramesa per conducte fefaent d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document acreditatiu.

   Informació als usuaris

   Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició de les seves dades a través de correu elèctronic a admin@tintsmoix.com.